Sigorta24

0(312)

425 45 25

Nakliyat
NAKLİYAT

Nakliyat Sigortaları Kaç Bölümde İncelenebilir? Nakliyat sigortalarını 4 bölümde incelemek mümkündür : a) Emtia nakliyatı sigortaları, b) Kıymet nakliyatı sigortaları, c) Tekne ve navlun sigortaları, d) Sorumluluk sigortaları.

Nakliyat

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları Kaç Bölümde İncelenebilir?

Nakliyat sigortalarını 4 bölümde incelemek mümkündür :

a) Emtia nakliyatı sigortaları,
b) Kıymet nakliyatı sigortaları,
c) Tekne ve navlun sigortaları,
d) Sorumluluk sigortaları.

 

Emtia Nakliyati Sigortaları Nasıl Tanımlanabilir?

Emtia Nakliyatı Sigortaları emtianın, kara, deniz, hava ve demiryollarında taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve kayıplarını teminat altına alır.

Emtia Nakliyatında Kullanılan Teminat Türleri Nelerdir?

Taşımanın yapılacağı araç türüne göre değişmekle beraber, genel olarak emtia nakliyatı sigorta teminatlarını 3 başlık altında toplamak mümkündür :

a) Tam Ziya
b) Dar Teminat
c) Geniş Teminat

a) Tam Ziya Teminatı : En dar teminat türüdür. Dolayısıyla en düşük fiyatla temin edilir. Yükü taşıyan aracın fiilen ve mutlak surette, tamamen hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen ve tamamen hasarlanması durumunu teminat altına alınır.
( Örnek : Bir geminin tamamen batması, bir uçağın düşerek infilak etmesi vs. gibi haller )

b) Dar Teminat : Dar Teminat, taşımanın yapıldığıi aracın hasarlanması sonucu, taşınan değerlerin zarar görmesi halini temin etmektedir. Taşıma yapilan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminat kapsamı değişmemektedir. Dar teminat, karayolunda kamyon klozu, demiryolunda demiryolu klozu, denizyolunda ise ( C ) klozu veya FPA (Free Particular Avarage) teminati adlarini almaktadir.
Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.

c) Geniş Teminat : Geniş teminat kapsamında ise aşağıda bahsedileceği gibi istisna edilen bazı hususlar belirtilir ve bunun dışında kalan tüm haller sigorta teminatı kapsamında sayılır. Geniş teminat kara ve denizyolunda İnstitute Cargo Clauses ( A ) veya All Risks, havayolunda ise Institute Cargo Clauses ( Air ) adı altında verilmektedir.

Emtianin Kara ve Demiryolu İle Nakliyatı Durumunda Hangi Teminatlar Verilebilir?

a) Tam ziya,
b) Dar teminat, 
c) Geniş teminat (All risks),
olmak üzere 3 tip teminat verilebilir :

a) Tam Ziya Teminatı : Yükü taşıyan kamyonun, treylerin, trenin fiilen ve mutlak surette tamamen hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen ve tamamen hasarlanması durumunu teminata alır.

b) Dar Teminat : Bu teminat türü, taşımanın karayolu veya demiryolunda olmasına göre aşağıda görülen isimler ile verilmektedir :

Kamyon Klozu : Bu kloz, kamyon veya treylerin, karayolunda herhangi bir sabit veya hareketli cisme çarpması, çarpışmasıi, devrilmesi, yanması ile bazı doğal tehlikeler sonucu (yıldırım, sel, dere taşması, çiğ, toprak ve dağ heyelani, köprü yıkılması ve yol çökmesi) taşınan emtianın zarar görmesi durumunu temin eder.

Demiryolu Klozu : Bu kloz, malların demiryolu ile nakilleri sırasında ateş, yıldırım,sel, dere taşması, çiğ, toprak kaymasıi, dağ heyelani, yol çökmesi, hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların çökmesi, katarlar arasındaki çarpışma, çarpma, hattan çıkma, devrilme, vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlara benzer bir tehlikeye maruz kalması sonucu uğrayacağı zarar ve hasarları temin eder.

c) Geniş Teminat (All Risks) : Bu teminatta İnstitute Cargo Clauses (All Risks) veya (A) klozunun kara ve demiryolu taşımacılığına ilişkin hükümleri uygulanır.

Asağıda sayılı haller haricindeki tüm hasarlar teminata dahildir ; ancak emtia poliçesi genel şartlarının 5. maddesinde yer alan mutlak istisnalar, burada da istisna tutulmuştur.

Bu teminatın dışında olan haller :

1) Yakın sebebi gecikme olan hasar ve masraflar
2) Sigorta konusunun mahiyetinden ileri gelen hasarlar (Aybi zati.)
(Örnegin ; Fire, çürüme, bozulma, kurtlanma, böceklenme, atmosferik pas vb.)
3) Malin kendi bünyesinde bulunan hasarlar (Gizli kusur.)
(Örnegin ; İmalat hatasi, kullanıilan hammaddenin vasıflı olmaması vs.)
4) Ambalaj yetersizligi (Konteyner seçimindeki yanlışlıklar da ambalaj yetersizliği olarak kabul 
edilmektedir. )
5) Sigortalının veya adamlarının kasdi kötü niyetine atfedilebilecek hasar ve masraflar. 
( Ağır ihmal - Ağır kusur )

Teminatın Başlangıç ve Bitiş Zamanları Nasıl Tesbit Edilir?

a) Kamyon klozunda; teminat, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının, poliçede gösterilen yere varisi ile sona erer. Yükleme ve boşaltma esnasında, emtianın maruz kalabileceği rizikolar, ancak ek prim ödemek suretiyle teminata dahil edilebilir. ( Yükleme ve boşaltma rizikolarının teminata dahil olup olmadığının poliçe özel şartlarında belirtilmesi gerekmektedir. )

b) Demiryolu klozunda ise; teminat, malların nakledilmek veya nakliyat hemen yapılmayacaksa, ticari örf ve adetlere uygun olarak, muhafaza edilmek üzere demiryolu yetkililerine teslimi ile başlar. Malların varma istasyonunda alıcısına teslimi ile veya teslime engel bir hal varsa, malların satıldığı veya usulüne uygun olarak depo edildiği zaman sona erer. Sigortanın son bulması bu üç şekilde meydana gelmemiş ise, teminat en geç varisi takip eden 60. günün sonunda biter. Burada yükleme boşaltma rizikosu, ancak ek prim ile temin edilebilir.

Teminat Kamyon, Treyler veya Vagonların Denizde Nakillerinde de Devam Eder mi?

Devam eder. Bunun için ayrıca bir prim ödenmesine gerek yoktur. Sigorta, malları taşıyan aracın göl veya denizdeki nakillerinde de denizyoluyla yapılacak emtia nakliyatına ilşskin dar teminat ( C ) klozu veya (F.P.A.) şartları gereğince geçerlidir.

Açık Kamyon ya da Vagonlar ile Yapıilan Taşımalara Geniş Teminat Verilebilir mi?

Hayır. Bu şekilde yapılan taşımalar için ancak kamyon ya da demiryolu klozu verilebilir; daha geniş bir teminatla sigortalanamaz. Ancak açık kasa kamyonla taşınan ağır ve havaleli yükler ( örneğin iş makineleri, trafolar, santral malzemeleri vb. ) için geniş teminat verilebilir.

Emtianın Denizyolu İle Taşınması Durumunda Verilebilecek Teminatlar Nelerdir?

a) Tam Ziya Teminatı
b) Dar Teminat
c) Geniş Teminat
olmak üzere 3 tip teminat verilebilir:

a) Tam Ziya : Geminin fiilen ve mutlak surette, tamamen hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen veya tamamen hasar görmesi durumunu temin eder.

b) Dar Teminat - Hususi Avarya Franko - İnstitute Cargo Clauses (C) veya (F.P.A.)
- Geminin batması, yanması, infilaki, çatışması, sabit veya hareketli bir cisme çarpması veya sığlıga bindirmesi, oturması gibi haller sonucu emtianın hasarlanması, 
- Yükün bir sığınma limanında boşaltılması, depolanması veya yeniden yüklenmesi sırasında oluşacak hasarlar ve masraflar,
- Hakiki veya hükmi tam ziya, 
- Bir ya da birden çok kolinin yükleme, aktarma veya boşaltma işlemleri sırasında, olduğu gibi tam ziyai durumu (Kısmi hasarlar, teminat kapsamı dışındadır.) 
- Müşterek avarya fedakarlığı, hallerini sigorta kapsamına almaktadır.

c) Geniş Teminat - İnstitute Cargo Clauses (A) Klozu veya (All Risks) : Bu teminat 4. soruda bahsi geçen geniş teminattaki durumların aynısını kapsamaktadır.

Denizyolunda Teminatin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Nasıl Tesbit Edilir?

Dar teminat (C) klozu ve Geniş Teminat (A) klozu ile yapılan sigortalarda teminat, malların poliçede gösterilen yerdeki depoyu terk etmesiyle başlar, poliçede gösterilen varis yerindeki nihai depoya teslimine kadar sürer. Ancak uluslararasi satış şekillerinin de teminatın başlangıcı ile ilgisi vardır. Örneğin satıcı malini FOB olarak satmışsa, gemi güvertesine teslim ettiği ana kadar sorumluluk satıcıya aittir. Dolayısı ile teminat gemi güvertesinde başlayacaktır.

Ancak malların gemiden boşaltılmasını takip eden 60 gün içinde, bu teslimatın yapılması gerekir. İthalat ve ihracatta, malların gemiden boşaltılmasını takiben, gümrük sahasında geçen bu süre içerisinde (C) klozu ile sadece yangın rizikosu teminat altındadır; geniş teminat verildiğinde ise depodaki bekleme, geniş teminat ile alınmış tüm teminatlar için geçerlidir. Bununla birlikte sigortalı önceden haber vererek, ek prim karşılığında bu süreyi uzatabilir.

Gemi Güvertesinde Mal Taşınması Sigorta Teminatını Etkiler mi?

Aksine anlaşma yoksa, sigortacı malların güverte altında, yani ambar içinde nakledileceğini farzederek prim tesbit etmektedir. Bu nedenle, emtianin güvertede taşınması halinde sigortacının sorumluluğu, teminat all risks olsa dahi sadece ( C ) klozu teminati ile sınırlandırılmıştır.

Ancak sigortalının önceden bildirimde bulunması halinde, ek prim karşılığında, güvertede taşınan mallara da geniş teminat verilebilir.

Havayolu İle Yapılan Taşımalara Hangi Teminat Verilir?

a) Tam Ziya 
b) Geniş Teminat ( İnstitute Cargo Clauses ( Air ) )
olmak üzere 2 tip teminat verilebilir. (Havayolunda dar teminat verilemez.)
Geniş teminat, 4. soruda açıklanan geniş teminat gibi olup, Air All Risks adını alır. Ancak, gümrüklerde bekleme süresi 30 gündür.

Nakliyat Siğortalarında Ek Prim Gerektiren Durumlar Hangileridir?

a) All Risks teminatında, taşınan emtialar tehlike derecelerine göre gruplara ayrılmış olup, bu gruplarda yer alan emtia için ek prim alınır.
b) 10 yaşından büyük tankerler ve 15 yaşından büyük gemilerle yapılan taşımalara, gemi yas zammı uygulanır. 25 yaşından büyük olmamak kaydıyla Deniz Nakliyati'na ait gemiler ile düzenli hat seferi yaptıklarını"Liner Certificated" ile ispat eden gemi işletmelerine ait gemilerde bu ek prim uygulanmaz. Bu nedenle, poliçede gemi adının kesinlikle bulunması gerekmektedir.
c) Poliçede belirtilen teminat kapsamına girmeyen türden başlangıçve bitiş sevkiyatı veya beklemeler için de ek prim ödemesi gerekmektedir.
d) Grev, karışıklık ve sivil halk hareketlerinin ek prim karşılığında teminata alınması mümkündür. Harp teminatı ise emtianın ancak deniz ve havayolu ile taşınması sırasında verilebilir, kara nakliyatında harp teminatı verilemez. 
e) Sevkiyatın mutad seyri dışındaki aktarmalarda teminatın devam etmesi için ek prim ödenmesi gerekir.
f) Sevkiyat sırasında sergileme de sözkonusu ise; yangın ve hırsızlık rizikolarını veya tüm rizikoları temin etmek üzere ek prim ödenmesi gerekir.
g) Deniz, demir ve karayolunda frigorifik tesisatli bir araçla yapılan sevkiyat için ek prim alınması gerekir.

Nakliyat Sırasında Yapılan Aktarmalar İle Tamamlayıcı Sevkiyatı Teminata Almak İçin Ek Prim Ödemek Gerekir mi?

Genel sigorta tatbikatında, aktarmalar ve tamamlayıcı sevkiyat için ek prim alınmaktadır. Şirketimiz uygulamasında ise poliçede gösterilmesi yeterli olmakta; ayrıca ek prim alınmamaktadır.

. Dökme Olarak Yapılan Taşımalarda Yükleme, Aktarma ve Boşaltma Sırasında Meydana Gelebilecek Hasarlar Teminat Kapsamına Girer mi?

Dökme yükler dar teminat ( kamyon klozu ve demiryolu klozu ) ile sigortalandığında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat dışında kalır.

Geniş teminatla yapılan sigortalarda aslında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamına dahildir. Ancak dökme sıvı yük niteliğindeki emtianğn yükleme boşaltma riskleri, diğer mallara oranla daha fazla ve mutaddir. Bu nedenle, bu tür emtiaya geniş teminat verildiğinde, yükleme boşaltma sırasında sigorta kapsamına dahil rizikolardan biri meydana gelmediği halde oluşan noksanlığın teminat harici bırakılması amacıyla Bulk Oil teminatı verilmektedir. Veya geniş kapsamlı ( A ) klozu teminati verildiğinde taşınan malın özelliğine göre bir muafiyet uygulaması yapılması yararlı olur.

Abonman Sözleşmesi Nedir?

Sigortalının bütün sevkiyatını, sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalamayı taahhüt ettiği bir anlaşmadıir. Bu sözleşmelerde, işin konusu, sigorta şartları, fiyatı, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları anlatılmaktadır.

Sözleşme süresince :
- En az 5 sevkiyatın yapılarak sigorta ettirilmiş olmasi,
- En az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir.

Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak sözleşme yenilemelerinde, bu durum dikkate alınır. Sonuç olarak, gerçekleştirilen sevkiyat miktarına bağlı olarak çokluk indirimi uygulanır.

Sigortalı, her sevkiyatınıi bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat teminata alınmış olmaz.

Emtia Nakliyati Sigorta Bilgi Formunda Belirtilmesi Gereken Konular Nelerdir?

-Sigortallının adı, soyadı, varsa ticari unvanı,
-Emtianıin cinsi, markası, koli adedi, ağırlığı, ambalaj durumu,
-Sigorta meblağı (döviz ve TL. olarak),
-Nereden nereye sevk edileceği ( ülke ve liman adı olarak ),
-Nakil vasıtasının cinsi (eğer gemi ise adı, kamyon ise plaka numarası, tren ise vagon numarası, uçak ise uçus numarası),
-Taşıyıcının adı /ünvanı,
-Yükleme tarihi,
-İstenilen teminat türü.

Geçici (Flotan) Poliçe Nedir?

Yukarıda sıralanan hususlardan nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılır. Buna flotan poliçe denir. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kat'i sigorta poliçesi (zeyilname) düzenlenir.

Nakliyat Sigortalarında Hangi Durumlarda Gider Vergisi Alınmaz?

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ile ihracat sigortaları ve döviz kazandırıcı faaliyetler için allınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan poliçelerde vergi tahakkuku yapılmamaktadır. Ancak yatırım teşvikli muameleler kesinlikle vergi kapsamındadır.

Kıymet Sevkiyatina Konu Olan Unsurlar Nelerdir?

Kişi veya kurulusların zırhlı araç veya diğer vasıtalarla taşıdıkları nakit para, külçe altın, gümüş ve bunlardan basılmış para, sikke, süs eşyası, mücevher ile tahvil, hisse senedi, çek gibi kıymetli evrak, döviz ve efektifler, kıymet nakliyatı sigortasının konusunu teşkil eder.

Kıymet Nakliyatında Teminat Kapsamı Nedir?

Para ve kıymetli evrakın, zırhlı araçlar ile ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıplar, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınır.

Sevkiyat zırhlı araçlarla ve görevli nezaretinde yapılmadığı takdirde, teminat ancak ek prim ödenerek sağlanabilir.

Sevkiyat posta yolu ile yapıldığında silahlı gasp ve soygun teminata dahil olmasına karşın, her türlü kısmi ve tamamen çalınma, teslim etmeme ve kaybolma riskleri dahil değildir. Ancak ek prim ödeyerek teminata dahil etmek mümkündür.

Tekne ve Navlun Sigortalarını Nasıl Tanımlayabiliriz?

a) Tekne Sigortaları : Tekne sigortalarında asıl amaç gemidir. Teknenin denizlerde, iç sularda (göl ve nehirler), limanda, marinada bağlıyken, deneme seferinde, tehlike halindeki başka bir tekneyi çekerken, yatma haricinde veya karada inşa halinde iken, sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak bir ücret karşılığında belli rizikolara karşı teminat altına alınmasıdır.
Bu sigorta türü 1 yıllık yapılabileceği gibi, belirli bir sefer için de yapılabilmektedir.

Gemi inşa sigortaları ise teknenin kızağa konuş ile denize indirilişi arasındaki süre için yapılabilir. Burada sigortaya esas teşkil edecek değer, kızağa konduğu andaki değeri değil, inşaatın bittiği andaki değeridir.

Yukarıdaki tanıma rağmen tekne sayılmayan bazı deniz araçları da (yüzer vinçler ve muhtelif deniz inşaat makineleri) tekne sigortaları içinde sigorta edilebilmektedir.

b) Navlun Sigortaları : Navlun sigortaları, denizyoluyla taşınacak bir emtia için ödenecek olan navlunun deniz rizikolarına karşı teminat altına alınmasını sağlar. Sigortalı, navlunda menfaat sahibi olan yani navlun peşin ödenmiş ise yük sahibi, peşin ödenmediği durumlarda ise gemi donatanıdır.

Nakliyat Sigortaları İçerisinde Yer Alan Sorumluluk Poliçeleri Hangileridir?

Nakliyat Sigortalarında başlıca üç adet sorumluluk poliçesi bulunmaktadır :

a) Ambar Yükü Veya Yurt Içi Tasiyici Mali Sorumluluk Sigortası : Taşıyıcı veya nakliyeci, ister kişi olsun ister firma olsun, kendi sorumlulugunu gerektiren halleri sigorta ettirebilir. Burada verilen teminat dar veya geniş kapsamlı olabilir. Ancak dar kapsamlı (örneğin kamyon klozu ile) bir sorumluluk sigortası yapılması halinde, toprak kayması, çiğ düşmesi, sel sularına kapılma, yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar ile köprü çökmesi gibi hallerin, sigorta kapsamına girmeyeceği açıktır. ( Bu olayların kamyon klozu kapsamına dahil olmasına rağmen.) O halde bu sigortanın kapsamına girebilecek haller arasında (dar veya geniş teminat verilmesine göre değişen), yangın, trafik kazası, hırsızlık, ıslanma, yükleme - boşaltmada oluşan haller sayılabilir. Özetle salt taşıyıcının sorumluluğunu gerektiren türde rizikolar, bu sigortanın konusunu oluşturmaktadır.

b) Marina İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortasi : Marina veya çekek yeri olarak tabir edilen yerler, gezinti teknelerinin ( yatların ) kışlama dönemlerinde karaya çekildikleri ve bakımlarının yapıldığı yerlerdir. Ayrıca marinalar yaz mevsiminde de yatlara konaklama, elektrik, su ve tamir, bakim, onarim hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin ifasi sirasinda veya konaklama esnasinda marina isleticisinin teknelere zarar vermesi hallerine karşıi kendi sorumluluğunu teminat altına almasıdır.

c) Tersane İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortasi : Tersanede insa edilmekte olan veya onarim gören teknelerin sahiplerine karsi, tersane isleticisinin sorumlulugunu gerektiren haller için yapilmaktadir. Bu sigorta türünde gemilerin tersanede bulundugu sirada veya denize indirilirken gerçeklesebilecek bir takim rizikolar ( Kizaktan devrilme, yangin, infilak, karaya veya havuza alma sirasinda olusan ) teminat altina alinabilmektedir.

Bu sorumluluk sigortalarının dışında, uygulamada aşağıda isimleri belirtilen diğer sorumluluk sigorta poliçeleri de tüketicilerin kullanıma sunulmaktadır.

- Depo İşleticisi Sorumluluk Sigortası
- CMR ( Taşıyıcının Sorumlulugu Sigortası - Yurtdışı ) 
- Liman İşleticisi Sorumluluk Sigortası
- Serbest Bölge İşleticisi Sorumluluk Sigortası

 

CMR Nedir ?


Uluslararası Karayollarında yük taşımacılığı için yapılan taşıyıcı sorumluluğu poliçesidir. Taşıyıcıi firmaya ait çekici ve treylerin kasko ve yeşilkart sigortalarında şirketimiz tarafından sağlanması kaydıyla CMR poliçesi 2005 yılı itibari ile düzenlenmektedir.

Nakliye Mükahhitligi ( Freight Forwarder ) Sorumluluk Sigorta Nedir ?


Kendilerine ait herhangi bir nakliye araçları olmamasına karşılık, müsterilerden aldıkları taşıma siparişlerini kendileri ile çalışan deniz, kara, hava ve tren yolu taşıma firmaları üzerinden istenilen noktaya ulaştıran firmaların taşınan yüke sorumluluklarını teminat altına almak amacıyla yaptırmış oldukları bir nakliyat poliçesi çesididir.

Nakliyat sigortalarının yaptırılması bir zorunluluk mudur?

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

Nakliyat poliçelerinde kullanılan özel şartların (klozların) amacı nedir? 

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

- Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi

- Sefer

- Taşıma aracı

- Teminatın kapsamı

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

- Teknenin cinsi

- Teknenin sigorta bedeli

- Teknenin yaşı ve tonajı

- Teminatın kapsamı

- Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı